Copyright 2022 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

                

รายชื่อคณะครู – อาจารย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

ผู้บริหารวิทยาลัย

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นายศักดา  มยูขโชติ

อส.บ. เทคโนโยลีขนถ่ายวัสดุ

สค.ม. สิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการ

 

ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

นางนงเยาว์   แสนน้ำเที่ยง

 

บธ.บ. การเงินการธนาคาร

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

และหัวหน้างานบัญชี

นายพรสิทธิ์   กิ่งทอง

ค.บ. บริหารการศึกษา

ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา

รองผู้อำนวยการ

 

ชำนาญการ

 

ฝ่ายวิชาการ

นายอาณาจักร   ทองทับ

รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางอาระยา   ฉายชูวงษ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวเกรท กล่องเพ็ชร์

ศศ.บ. รัฐศาสตร์

ครู

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์,

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางวรรณา  ตันเทียว

ศศ.. การจัดการทั่วไป

ศษ.. การวัดผลและประเมินผล

ครู

 

ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ,

หัวหน้าศูนย์ประสานงาน-สถานศึกษาคุณธรรม

นางลัลนา  เสาวภา

ค..ภาษาไทยและสังคมศึกษา

ค..นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

ครู

ชำนาญการ

 

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการฯ

นางปภาวี  จรูญรัตน์

บธ..การจัดการ (ชวเลขไทย)

สค..สิ่งแวดล้อม

ครู

 

ชำนาญการพิเศษ

ครูที่ปรึกษาองค์การฯ,

หัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต

นางกุลวดี  ไวสานฑ์สถล

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ครู

ชำนาญการ

หัวหน้างานวิทยบริการฯ,                      

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการฯ

นางสาววรีรัตน์  เหล่าพวงศักดิ์

วท..พยาบาล

สศ..อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปว.ค.ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

ครู

 

ชำนาญการ

 

หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน-นักศึกษา

นางสาวกาญจนา  งามสมบัติ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ครู

ชำนาญการ

หัวหน้างานความร่วมมือ-

ด้านต่างประเทศ

นางสาวนริศรา  เคนแสง

บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครู

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ,เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรเทียบโอน-ปริญญาตรี

นายมนต์ธร  ตั้งภาณุกุล

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ครู

หัวหน้างานบุคลากร,

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ-ต่างประเทศ

นายมงคล  สืบศรี

ศษ.บ. วิทยาศาสตร์

ครู

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่,เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

นางสาวปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วท.ม. วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี

ครู

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล,

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นางสาวดุษฎี  ไตรสุ

ค.บ.ภาษาอังกฤษ

ครู

เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป

 

ว่าที่ ร.ต. อมรินทร์  เลขะวณิชย์

ศศ.บ ศิลปศาสตรบัณฑิต

ครู

หัวหน้างานกิจกรรมฯ,

เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูล,

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวชนิดาภา   พิมพ์ลา

วท.บ. คณิตศาสตร์

ครู

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายคเณศพร  พรหมงาม

กศ.บ. การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ศษ.ม. สาขาพลศึกษา

ครู

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ,

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวศิรประภา เกียรติธารัย

ศบ. ศิลปบัณฑิต

วิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

พนักงานราชการ (ครู)

หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ,

หัวหน้างานครูที่ปรึกษา,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายธีรธัช  อาภรณ์

คศ.บ.ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

ครูพิเศษจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ,

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาแฟชั่นฯ,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวอมรศรี  แซ่ตัน

คศ.บ.อาหารและโภชนาการ

ครู

หัวหน้าแผนกวิชาอาหารฯ,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวจารุณี  คนคล่อง

คศ.บ.อาหารและโภชนาการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ครู

ชำนาญการ

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ,

เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ

นางสาวนาฏยา ขำคง

คศ.บ. คกหรรมศาสตรศึกษาอาหารและโภชนาการ

ครู

หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ,

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาอาหารฯ,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายธัชกร พรมโสภา

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ

ครู

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาอาหารฯ,

เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ

นางสาวพัชราภรณ์  โคตรพันธ์

วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ครู

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางสาววรวลัญช์  วงค์ชมภู

ศศ.บ  คหกรรมศาสตร์อาหารและโภชนาการ

ครู

หัวหน้างานความร่วมมือ,      เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางณัชชา  กุมารสิงห์

คศ.บ. อาหารและโภชนาการ

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ครู

เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลิตผลฯ

นางสาวอภิสมา  บรรเลงเสนาะ

คศ.บ อาหารและโภชนาการ

พนักงานราชการ

(ครู)

เจ้าหน้าที่งานกลุ่มวิชาการและ

สนับสนุนกิจการวิทยาลัย

นางสาวลัคนา  เจตยะคามิน

วท.บ. พืชสวน

วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร

ครูพิเศษจ้างสอน ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานกลุ่มวิชาการและ

สนับสนุนกิจการวิทยาลัย

นางสาววรรณภรณ์  สุขแจ่ม

วท.บ. คหกรรมศาสตร์

คศ.ม. คหกรรมศาสตร์

ครูพิเศษจ้างสอน ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานกลุ่มวิชาการและ

สนับสนุนกิจการวิทยาลัย

นางสาววรรณวิภา  โคกครุฑ

วท.บ. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป

คศ.ม. เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ครูพิเศษจ้างสอน ป.ตรี

เจ้าหน้าที่งานกลุ่มวิชาการและ

สนับสนุนกิจการวิทยาลัย

นายพงศกร  จิตเย็น

คศ.บ.อาหารและโภชนาการ

ครูพิเศษจ้างสอน

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาอาหารฯ

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวมุกดา  อามาตย์

คศ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา

คศ.ม. คหกรรมศาสตร์

ครู

หัวหน้าแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวสุนีย์  วรชนะนันท์

ค.บ. คหกรรมศาสตร์

(สาขาศิลปประดิษฐ์)

ศศ.ม. คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

ครู

 

ชำนาญการ

หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

นางสาวกุสุมาลย์ ก๋าชุ่ม

คศ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา

คศ.ม. คหกรรมศาสตร์

ครู

หัวหน้างานการเงิน

นางสาวเบญญาภา  บุญล้ำ

ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา

คศ.ม. คหกรรมศาสตร์

ครู

 

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นายจุฑาภัทร  คงสุนทร

คศ.บ. คหกรรมศาสตร์

ศษ.ม. อาชีวศึกษา

ครูพิเศษจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะฯ,

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาคหกรรมฯ,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

แผนกวิชาการโรงแรม

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นางสาวกฤตยา  อังยุรีกุล

คศ.. อาหารและโภชนาการ

ครู

ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

นายปรวีร์  คีรี

ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม

ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ครู

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป,

เจ้าหน้าที่ความร่วมมือต่างประเทศ

ว่าที่ ร.ต. ศุภกิจ  ดวงไพสิฐ

 

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

(ธุรกิจการโรงแรม)

ครู

หัวหน้างานทะเบียน,

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการโรงแรม,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางสาวนิตยา   เทพนิมิตร

บธ.บ. การโรงแรม

ครู

หัวหน้างานพัสดุ,

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการโรงแรม,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

Mr.John Mark  Zaportiza

Bachelor of Science in Hotel and Restaurant

ครูพิเศษจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือต่างประเทศ

นางสาวสิริกาญจน์  สมิทธิสุจิตร

ค.บ. ธุรกิจศึกษา (การโรงแรม)

ครูพิเศษจ้างสอน

เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นายสุกฤษ  สุธญพลาวุฒิ

ศ.บ. ศิลปกรรม (จิตรกรรมสากล)

กศ.ม. บริหารการศึกษา

ครู

ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาวิจิตรศิลป์,

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่,

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายนุกูล  พู่กลั่น

ศษ..ศิลปกรรม

(วิชาจิตรกรรมสากล)

ครู

 

ชำนาญการ

 

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายบุญธรรม  รัตนวงกต

ศษ..ศิลปกรรม-ประติมากรรมสากล

ครู

ชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ

นางสาวอัจฉรา  ตั้งพรประเสริฐ

 

กศ.ม.ศิลปศึกษา

ครู

ชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ

 

นางสาวณัฏฐา  พงษ์สุวรรณ

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

ครู

หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ

นางสาวอาริสา  ดอนไพร

ศบ. ศิลปไทย

ครูพิเศษจ้างสอน

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

 แผนกวิชาการออกแบบ

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นางลัคณา  วัชรพงศ์

ศษ..ออกแบบศิลปประยุกต์

ครู

ชำนาญการ

หัวหน้าแผนกวิชาการออกแบบ,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นางนาฏยา  วงศ์พุฒ

ศษ.บ.ออกแบบศิลปประยุกต์

ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

ครู

 

ชำนาญการ

 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

นายภาณุพงศ์  ชงเชื้อ

ศษ..ออกแบบตกแต่งมัณฑณศิลป์

คอ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา

ศศ.ม.ประวัติศาสตร์ศิลปะ

ครู

 

ชำนาญการ

 

หัวหน้างานอาคารและสถานที่

นายบุญรอด  เมืองศรี

คบ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ครู

ชำนาญการ

 

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน,

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางสาวกฤติยา  คำสมาน

ศษ..ศิลปะประยุกต์

ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา

ครู

 

ชำนาญการ

 

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาการออกแบบ

นายเฉลิมพงศ์  อ่อนยอง

ค.อ.บ.ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิชาการออกแบบ)

ศล.ม. การออกแบบผลิตภัณฑ์

ครู

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ,

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นางสาวชญาภา  รัตนะเควิล

ค.อ.บ.ครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต(วิชาการออกแบบ)

ค.อ.ม. ครุศาสตรอุสาหกรรมมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

ครู

 เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

หน้าที่รับผิดชอบ

นายพงศ์ศักดิ์  ตั้งวิศิษย์

ศ.บ. ศิลปะภาพพิมพ์

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ครู

หัวหน้าแผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง,

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม,

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

นายสมศักดิ์  อัตโสภณ

ศษ.. ศิลปกรรม (หัตถกรรม)

ครู

ชำนาญการพิเศษ

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม

นายอรรถบดี  วิศิษฏ์วัฒนะ

ศ.บ. ประยุกต์ศิลปศาสตร์

ครู

หัวหน้างานปกครอง,        

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม,

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

นางสาวอารดา  ปรีชาปัญญา

ทษ.บ. เทคโนโลยีภูมิทัศน์

ศศ.ม. สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ

ครู

เจ้าหน้าที่แผนกวิชาออกแบบนิเทศศิลป์,

เจ้าหน้าที่งานปกครอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m