Copyright 2020 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 02-222-1786    02-222-1888    
02-6238323    โทรสาร 02-225-9781

หมายเลขติดต่อภายใน   

เบอร์ 100 โอเปเรเตอร์
เบอร์ 110 งานประชาสัมพันธ์
เบอร์ 113 งานการเงิน
เบอร์ 114  งานพัสดุ
เบอร์ 115 งานบุคลากร
เบอร์ 116 งานปกครอง
เบอร์ 117 งานทะเบียน (สอบถามข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อ, เอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรียน, การขอสำเร็จการศึกษา)
เบอร์ 118 แผนกคหกรรม
เบอร์ 119 งานความร่วมือ
เบอร์ 121   งานเอกสาร
เบอร์ 122 ห้องผู้อำนวยการ 
เบอร์123 รองฝ่ายแผนงานและงานวางแผน 
เบอร์124 รองฝ่ายวิชาการ,งานวัดผล
เบอร์125 รองฝ่ายพัฒนากิจการ
เบอร์126 ห้องพยาบาล
เบอร์127 งานศูนย์ข้อมูล 
เบอร์129 งานหลักสูตร 
เบอร์131  ห้องพักครูพื้นฐาน
เบอร์132  งานแนะแนว
เบอร์133  ห้องพักครูแผนกอาหาร
เบอร์139  ห้องพักครูวิชาสามัญ
เบอร์141  งานสื่อควบคุมห้องโสต
เบอร์142  สำนักงานเทคโนโลยีบัณฑิต
เบอร์144  งานความร่วมมือ,ทวิภาคี
เบอร์146  ห้องประกันคุณภาพ
เบอร์211 ห้องปฎิบัติการงานแม่บ้านการโรงแรม   
เบอร์221 งานกิจกรรม
เบอร์251 ห้องพักครูพิมพ์สกรีน
เบอร์311 ห้องปฎิบัติการจัดเลี้ยง
เบอร์312 ห้องบริการซัก - รีด 
เบอร์321  ห้องพักครูแผนกนิเทศ 
เบอร์322 ห้องพักครูออกแบบ
เบอร์331 งานวิจัย 
เบอร์332 ห้อง DSS
เบอร์341 ห้องพักครูแผนกออกแบบ
เบอร์351 ห้องพักครูแผนกวิจิตรศิลป์ 
เบอร์411 ป้อมยาม รปภ. 
เบอร์412 ห้องรับรอง
เบอร์413 Internet cafe 
เบอร์415 ศูนย์บ่มเพาะ
เบอร์416 ครัวเสาภา 
เบอร์417  เสาวภากาแฟ
เบอร์418 ร้านเสาวภาเบเกอรี่
เบอร์419 ห้องพนักงานทำความสะอาด
เบอร์421 ห้องมูลนิธิ
เบอร์422 ห้องสมุด
เบอร์423 โรงอาหาร ชั้น2
เบอร์424 ห้องพักครูแผนกการโรงแรม
เบอร์425 ห้องพักครูผ้า
เบอร์431 ห้องปฎิบัติการขนมไทย
เบอร์441 ห้องปฎิบัติการถนอมอาหาร
เบอร์451 ห้องแผนกอาหาร
เบอร์452 ห้องสมุด ป.ตรี
เบอร์453 ห้องเรียนทฤษฎีเทคโนโลยี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m