Copyright 2023 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ภาพกิจกรรม

ระบบดูแลผู้เรียน RMS

   

    

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา Saowabha Channel 2022

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ Thai Empowerment Specialist

จิตอาสาพาชม นิทรรศการคหศิลป์ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ โครงการระบบทวิภาคี เรียนรู้คู่การทำงาน On the job learning

  

การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2567 
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2567 
รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน 
รายงานผลการประเมินตนเองมาตรฐานระดับสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2566 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนนักเรียน ปวช.2 และ ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา 
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี 2565-2569 (แผนปฏิบัติการ 5 ปี) 

  

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้าพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน) ปีการศึกษา 2567 
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2567 
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2567 
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2566 (รอบทั่วไป รอบที่ 4)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2566 (รอบทั่วไป รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (ประเภทโควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. On the job Learning (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (ประเภทโควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้าพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน) ปีการศึกษา 2566
สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567 ทางออนไลน์ 

 

ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการ Smart Classroom พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา e-didding 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Smart Classroom พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา e-didding
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Smart Classroom พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา e-didding
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

 

รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2566 
รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน กรกฏาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2566
รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2566
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2565
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2565
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2564 
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2563

 

f t g m