Copyright 2018 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ปฎิทิน

นักเรียน นักศึกษา

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัย

        

                         
   

ประติมากรรมพ่อหลวงในดวงใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย รายการ ไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส

ประติมากรรมพ่อหลวงในดวงใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

เปิดประตูสู่เสาวภา Saowabha Open House 2016

Foodwork อาหารกับการเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย ไทยพีบีเอส


อาชีวะ สร้างชาติ คนต้นแบบ  ตอนที่ 1  คุณแม่สุชาดา  กิจเจริญ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา)

                             

                                
   

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 มีนาคม 2561

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม

การอบรมครูด้านการเรียนการสอน เรื่อง ทักษะครูไทย 4.0 Professional Learning Communities: PLC วันที่ 7-8 มีนาคม 2561

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

การจัดทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพและการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนนักศึกษาก่อนจบ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

การประชุมการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ร่วมกับโรงเรียนวัดสังเวช วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

การประกวดและนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

การสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนอบรมเข้าค่ายภาษาจีน ด้วยระบบออนไลน์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 61

ในภาพอาจจะมี 1 คน

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนประเภทวิชาศิลปกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน กิจกรรม English Day Camp 2017 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
รวมภาพกิจกรรม
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 
          แผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประจำปีการศึกษา 2561
          ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560
          ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค.2560

                          

         ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561 
          ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2561
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ รอบทั่วไป ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561
          ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพฯ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 
          ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2561 
          ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควต้าพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์ โควต้าพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2561 
          สมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2561 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบโควต้าพิเศษ) ปีการศึกษา 2561
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
          แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  
          คุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. 
          แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 

                         

          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 7 อัตรา 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา 

                                

  

            ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสาธิตอาหาร E-kitchen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 9 ม.ค.60 
            ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ 3 ก.พ. 2560 
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธ.ค.59 
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ วันที่ 28 ต.ค.59
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง เอกสารสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบพร้อมโต๊ะ เก้าอี้  วันที่ 13 ต.ค.59 

f t g m