Copyright 2018 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ปฎิทิน

นักเรียน นักศึกษา

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัย

        

                         
   

ประติมากรรมพ่อหลวงในดวงใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย รายการ ไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส

ประติมากรรมพ่อหลวงในดวงใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

เปิดประตูสู่เสาวภา Saowabha Open House 2016

Foodwork อาหารกับการเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย ไทยพีบีเอส


อาชีวะ สร้างชาติ คนต้นแบบ  ตอนที่ 1  คุณแม่สุชาดา  กิจเจริญ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา)

                             

                                
   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน วันที่ 15 ก.ย. 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อสร้างโอกาสสร้างงาน

วันที่ 18 - 19 ก.ย. 2560

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดประชุมผู้ปกครองละลายพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง วันที่ 23ส.ค. 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดกิจกรรมประกวดผลงานนักศึกษา Creative City วันที่ 23 ส.ค. 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาภา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 18 ส.ค.2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดกิจกรรมถวายพระพรวันแม่ วันที่ 11 ส.ค. 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จัดอบรมนิเทศน์อบรมบุคลิกภาพ วันที่ 31ก.ค. 2560
รวมภาพกิจกรรม
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560 
          รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560
          ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ต่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค.2560
          วอศ.เสาวภา ประกาศ  เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปีการศึกษา 2560
          วอศ.เสาวภา ประกาศ  เรื่อง ส่งผลงานประกวดนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560  ดาว์โหลดใบสมัคร 
          วอศ.เสาวภา ประกาศ  เรื่อง ผลสอบสัมภาษณ์และสอบทฤษฏี ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
          วอศ.เสาวภา ประกาศ  เรื่อง รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครวันที่ 7 - 28 เมษายน 2560 
          วอศ.เสาวภา ประกาศ  เรื่อง เปิดสอนภาคฤดูร้อน  ประจำปีการศึกษา 2559  
          วอศ.เสาวภา แจ้งรายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการระดับชาติ ครั้งที่ 26 
          วอศ.เสาวภา แจ้งกำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการระดับชาติ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2560
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประกาศผลสอบคัดเลือกสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2560          
          วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (ประเภทโควต้า) ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2560                

                          

          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบโควต้าพิเศษ) ปีการศึกษา 2561 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2561 
          แผนการรับนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561  
          คุณสมบัตินักเรียน นักศึกษา ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. 
          แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 
          ใบสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ประเภทโควต้า 
          แบบสรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ 

                         

          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาหลักสูตร 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
          ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคลากร เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ  

                                

  

            ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสาธิตอาหาร E-kitchen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 9 ม.ค.60 
            ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ วันที่ 3 ก.พ. 2560 
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 ธ.ค.59 
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบพร้อมโต๊ะ เก้าอี้ วันที่ 28 ต.ค.59
            ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา เรื่อง เอกสารสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบพร้อมโต๊ะ เก้าอี้  วันที่ 13 ต.ค.59 

f t g m