Copyright 2020 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ปฎิทิน

นักเรียน นักศึกษา

แผนภูมิการบริหารงานวิทยาลัย

หากรายงานตัวออนไลน์ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 มอบตัวลงทะเบียน โดยให้ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินค่าลงทะเบียนในอีเมล์ที่วิทยาลัยฯส่งให้ และสั่งพิมพ์เพื่อนำไปยื่นชำระเงินที่งานการเงินวิทยาลัยฯ ในวันและเวลาราชการ

***โปรดตรวจสอบสาขาวิชาให้ถูกต้องและตรงกับที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ก่อนกดสั่งพิมพ์เอกสาร***
***ก่อนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง กรอกเอกสารทุกช่องด้วยตัวบรรจง***
เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ทางวิทยาลัยฯถือว่าท่านยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา
เครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ/ชุดพละ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 คลี่คลายแล้วทางวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการจำหน่ายให้ทราบภายหลัง

                 

        

      

                         
   

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ

ประติมากรรมพ่อหลวงในดวงใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย รายการ ไทยบันเทิง ไทยพีบีเอส

ประติมากรรมพ่อหลวงในดวงใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3

เปิดประตูสู่เสาวภา Saowabha Open House 2016

Foodwork อาหารกับการเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ถ่ายทำโดย ไทยพีบีเอส


อาชีวะ สร้างชาติ คนต้นแบบ  ตอนที่ 1  คุณแม่สุชาดา  กิจเจริญ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา)

                             

สรุปรายงานการวิจัย การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน TEDss Learning Model โดย นางสาวนริศรา เคนแสง 
ประกาศขยายการรับสมัครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ยกเลิกการสอบข้อเขียนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ 17 มี.ค.2563 - 11 พ.ค.2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง การปิดเรียนภาคฤดูร้อนและชะลอการฝึกงาน 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผลการเรียน สอบแก้ตัว 0 และ มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง เลื่อนกำหนดการจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายอาหารภายในวิทยาลัยฯ ประจำปี 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผลการเรียน การลงทะเบียนสอบแก้ตัว 0 กำหนดการสอบแก้ตัว 0 และ มส. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อยู่ในหน้า 6-7) 
กำหนดการปฏิบัติงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา (อยู่ในหน้า 2) 
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการสอบปลายภาค กำหนดการปฏิบัติงานวิทยาลัยฯ 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง เปิดการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) ประจำปีการศึกษา 2562 รับลงทะเบียนภายในวันที่ 17-21 ก.พ.2563 
สรุปรายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ TRICK เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา โดย นางวรรณา ตันเทียว 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ขั้นตอนการสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จากระบบ RMS สำหรับนักเรียน นักศึกษา 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561 ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2562 
ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่ 

                             

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 (เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 19 มิถุนายน 2563) ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 
ประกาศขยายการรับสมัครและเปลี่ยนแปลงกำหนดการพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ยกเลิกการสอบข้อเขียนของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2563 
สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2563 ทางออนไลน์ 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2563    
กำหนดการการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 
กำหนดการการเข้าศึกษาต่อ สำหรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ รอบปกติ ปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ (รอบปกติ) ปีการศึกษา 2563   
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2563 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ประเภทโควต้าพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563   
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2563   

                         

ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

                                

  

ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสาธิตอาหาร E-kitchen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 9 ม.ค.60 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

     

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2562 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 

f t g m