Copyright 2023 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ภาพกิจกรรม

ระบบดูแลผู้เรียน RMS

   

    

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา Saowabha Channel 2022

อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ Thai Empowerment Specialist

 

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ประกาศกำหนดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนนักเรียน ปวช.1 และนักศึกษา ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 2/2565 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2564 
ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา 
รายงานการวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 โดย นางอาระยา ฉายชูวงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19
ประกาศจัดการเรียนการสอนชดเชยรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 18 และ 25 มิถุนายน 2565 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2564   
ประกาศผลการเรียนและกำหนดการสอบแก้ตัว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   
แบบสำรวจอุปกรณ์การเรียนทางไกลรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2565 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี 2565-2569 (แผนปฏิบัติการ 5 ปี) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
คู่มือการชำระค่าลงทะเบียนเรียน และค่าสมาคมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นปี 
กำหนดการและวิธีการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ทุกชั้นปี 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
แผนพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประจำปี 2565-2569     

  

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2566 (ระบบปกติ รอบที่ 1) 
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัมภาษณ์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (ประเภทโควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. On the job Learning (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (ประเภทโควต้าพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้าพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน) ปีการศึกษา 2566
สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2566 ทางออนไลน์ 

 

ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 

 

ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
ประกาศ วศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

 

รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2565 
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2565
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2564 
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2563
f t g m