Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ภาพกิจกรรม

ระบบดูแลผู้เรียน RMS

    

 

    

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา Saowabha Channel 2022

 
ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะแล้วเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ ร้านดอกไม้น้องเจมส์ ปากคลองตลาด 
ประชาสัมพันธ์ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะแล้วเป็นผู้ประกอบการ ธุรกิจ เมี่ยว เมี่ยว ปั้นจิ๋ว 
เผยแพร่ผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 
ใบสั่งจองเหรียญพระพุทธนิลพรรณ เหรียญสมเด็จพระศรีพัชรินทร์ และพระบรมราชินยานุสาวรีย์จำลอง 
ประกาศประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัย จำนวน 7 ร้าน ประจำปีการศึกษา 2567 
กติกาการแข่งขัน E-Sport SAOWABHA ROV เสาวภาเกมส์ 2024 
แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยฯ ประจำปี 2567   
ประกาศประมูลร้านค้าภายในวิทยาลัย จำนวน 7 ร้าน ประจำปีการศึกษา 2567
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2567 
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2567 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน 
รายงานผลการประเมินตนเองมาตรฐานระดับสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2566 
ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี 2565-2569 (แผนปฏิบัติการ 5 ปี) 

  

ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่4) 
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดวิชาชีพและสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่4) 
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่3) 
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาพิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2567 
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบทั่วไป รอบที่ 4) ปีการศึกษา 2567 
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดวิชาชีพและสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่3)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบโควต้าพิเศษ รอบที่2)
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบทั่วไป รอบที่ 3) ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่2)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่2)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (ระบบสิทธิพิเศษ โควต้า)
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบทั่วไป รอบที่2) ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่ 1)
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบโควต้าพิเศษ)
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบทั่วไป รอบที่2) ปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ปวช. และ ปวส. ปี 2567 (รอบทั่วไป รอบที่ 1)
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้าพิเศษ ไม่มีการสอบแข่งขัน) ปีการศึกษา 2567
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ปีการศึกษา 2567
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบโควต้า) ระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2567
สมัครเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2567 ทางออนไลน์ 

 

ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาชุดปฏิบัติการสื่อดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งบประมาณ 4,950,000 บาท 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการครัวเบเกอรี่ จำนวนเงินสองล้านบาทถ้วน งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ประจำปี 2567 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดปฏิบัติการ Smart Classroom พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา e-didding 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Smart Classroom พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา e-didding
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการ Smart Classroom พร้อมเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคา e-didding
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง การประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 
ประกาศ วอศ.เสาวภา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการออกแบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 

 

รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2567 
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2567 
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2567
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2567
รายงานงบการเงินประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2566
รายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 1 ถึง 16
รายงานทางการเงินประจำเดือน งวดที่ 1 ถึง 12
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2566
รายงานงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน กรกฏาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2566
รายงานงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน เมษายน 2566
รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานงบทดลอง เดือน มกราคม 2566
รายงานงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2565
รายงานงบทดลอง เดือน ตุลาคม 2565
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2565
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2564 
รายงานงบทดลอง ประจำปี 2563

 

f t g m