Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

แผนกวิชาการออกแบบ 

(คอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายใน)

สาขาวิชาการออกแบบ

    สาขาวิชาการออกแบบ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านการออกแบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานการออกแบบ สามารถให้คำแนะนำพื้นฐานที่ต้องใช้การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงาน สามารถวาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้ สร้างสรรค์แนวความคิด และถ่ายทอดรูปแบบตามแนวความคิดในการออกแบบ สามารถถ่ายภาพ ตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิทัล เพื่อประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ ผู้เรียนสามารถออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก (IIustrator / Photoshop) เขียนแบบงานออกแบบตกแต่งที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบของเด็กเล่น และการพัฒนางานออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ด้วยเครื่องมือพื้นฐาน และด้วยคอมพิวเตอร์จำลองแบบเสมือนจริงโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติ SketchUp / Rhinoceros / AutoCAD / V-Ray / KeyShot รวมไปถึงการขึ้นรูปชิ้นงานตัวอย่างด้วยระบบ 3D Printing กำหนดวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ รวมไปถึงการจัดทำหุ่นจำลองงานออกแบบได้

ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากรประจำแผนกวิชาการออกแบบ

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

มัณฑนากร นักออกแบบตกแต่งภายใน
- นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
- นักออกแบบกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์
- นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- นักออกแบบจิวเวอรี่
- บุคลากรทางการศึกษาในด้านการออกแบบ
- ผู้ประกอบการด้านการออกแบบ
- รับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา

- คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาการถ่ายภาพ วิทยาลัยเพาะช่าง และในเครือมหาวิทยาลัยราชมงคลอื่นๆ

Facebook แผนกวิชาการออกแบบ และผลงานนักเรียน

การออกแบบเสาวภา Saowabha Academy of Arts and Design

         

          

f t g m