Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

แผนกวิชาคหกรรมศาตร์

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

   วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ

ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากรประจำแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้ช่วยช่างดอกไม้สด ใบตอง แกะสลัก
- ผู้ช่วยช่างจัดดอกไม้
- ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ของชำรวยและของที่ระลึก
- ผู้ช่วยช่างประดิษฐ์ตุ๊กตา
- ผู้ช่วยช่างดอกไม้ประดิษฐ์
- ผู้ช่วยแม่บ้าน พี่เลี้ยงดูแลเด็กและผู้สูงอายุ รับราชการ บริษัท เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
- พนักงานขายเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ต่างๆ
- พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ห้องดอกไม้ แกะสลัก แม่บ้าน
- ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านดอกไม้ ใบตอง ฯลฯ

การศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา

- สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

Facebook แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และผลงานนักเรียน

คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
f t g m