Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

       

งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

          

ลำดับ เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย ปีที่เผยแพร่ ข้อมูล

1

การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom and

Follow Learning : FC&FL เพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นางสาวนริศรา   เคนแสง 2562 ดูข้อมูล
2 การสร้างกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนที่มีต่อวิชาการสร้างสรรค์รูปทรง นายเฉลิมพงศ์   อ่อนยอง 2562 ดูข้อมูล
3 สรุปรายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ TRICK เพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา นางวรรณา ตันเทียว 2562 ดูข้อมูล
4 สรุปรายงานการวิจัย สภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาในช่วง สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 นางอาระยา ฉายชูวงษ์ 2565 ดูข้อมูล

     

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ผลงานเผยแพร่การจัดดอกไม้รูปทรงพื้นฐาน   อาจารย์ สุนีย์  วรชนะนันท์   เผยแพร่ เมื่อวันที่  28  มิถุนายน 2559

ใบสมัครการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2560 ไฟล์ word.

f t g m