Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติรองจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแล งานวางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานความร่วมมือ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้

 1. บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
 2. วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา
 3. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล
 4. ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
 5. จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 6. การบริหารการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินอื่น
 7. วางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย และการออกจากราชการ
 8. จัดทำมาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน
 11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
 12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรประจำฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานศูนย์บ่มเพาะ
งานความร่วมมือ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปและเอกสารประจำฝ่าย

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
รายงานระบบติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา e-MVS 
รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการ ของ สอศ. ปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
แผนพัฒนาสถานศึกษา ประจำปี 2565-2569 (แผนปฏิบัติการ 5 ปี) 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 
f t g m