Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

    เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย วาดภาพ ระบายสี รูปร่าง รูปทรง มนุษย์ สัตว์ พืชและผลิตภัณฑ์ของใช้ ปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ มีทักษะด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์สื่อผสมรูปแบบไทยและสากล พัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีมีจรรยาบรรณในวิชาชีพปรับตัวเข้ากับสังคมโลกาภิวัฒน์ อย่างมีความสุข ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิจิตรศิลป์ ให้ทันสมัย

ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากรประจำแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

จิตรกร และประติมากร
- ศิลปินสาขาทัศนศิลป์
- ผู้ประกอบการด้านวิจิตรศิลป์
- ศิลปินอิสระ
- รับราชการกรมศิลปากร

การศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา

- คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะจิตรกรรม จิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง และในเครือมหาวิทยาลัยราชมงคลอื่นๆ
- คณะจิตรกรรม จิตรกรรมไทย ในมหาวิทยาลัยฯอื่นๆ ที่เปิดรับ

Facebook แผนกวิชาการออกแบบ และผลงานนักเรียน

วิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
f t g m