Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐


แผนกวิชาการโรงแรม

สาขาวิชาการโรงแรม

   วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพคหกรรมศาสตร์ตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ ใช้หลักการและกระบวนการของการเป็นผู้ให้บริการในการปฏิบัติงานการโรงแรม ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยในการปฏิบัติงานการโรงแรม เข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยว เข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานในงานส่วนหน้าโรงแรม งานแม่บ้าน งานครัว งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีทักษะและเจตคติที่ดีในการให้บริการงานส่วนหน้า การทำห้องพักและบริเวณทั่วไป งานผ้าและดอกไม้ของโรงแรม ใช้อุปกรณ์และปฏิบัติงานครัวโรงแรม เตรียมและให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม มีบุคลิกภาพที่ดี มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับผู้อื่น พัฒนางานโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความเจริญกาวหน้าทางเทคโนโลยี

ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากรประจำแผนกวิชาการโรงแรม

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- พนักงานโรงแรมประจำแผนกการจัดงานกิจกรรมและการจัดงานเลี้ยง
- พนักงานบริษัทรับจัดการประชุม
- ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดงาน
- ผู้ประกอบการบริษัทรับจัดแสดงสินค้า
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายด้านการจัดเลี้ยงของโรงแรม รีสอร์ท และบริษัททั่วไป
- ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ
- พนักงานทำความสะอาดห้อง
- ผู้ช่วยกุ๊ก

การศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา

- คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Facebook แผนกวิชาการโรงแรม และผลงานนักเรียน

การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
f t g m