Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

   วางแผนดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพอาหารและโภชนาการตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ สื่อสาร หาความรู้เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ ประยุกต์ใช้งานศิลปะและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดตกแต่งอาหารบรรจุภัณฑ์อาหาร ให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพประกอบอาหารตามตำรับ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารตามกระบวนการและตามหลักโภชนาการ ออกแบบ จัดตกแต่งอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหาร บริการอาหาร เครื่องดื่ม และจัดจำหน่าย จัดเก็บ ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียม และประกอบอาหาร

ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากรประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้ช่วยโภชนากร
- ผู้ช่วยนักวิชาการโภชนาการ
- ผู้ช่วยกุ๊ก
- รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
- พนักงานขายเกี่ยวกับอาหาร
- เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผลิตที่เกี่ยวกับอาหาร วัตถุดิบทางการเกษตร
- พนักงานโรงแรม – ห้องอาหาร ฯลฯ

การศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตได้

Facebook แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ และผลงานนักเรียน

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
f t g m