Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

   วางแผน ดำเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพแฟชั่นและสิ่งทอ ตามหลักการและกระบวนการ เลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ. วิเคราะห์แบบเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อการสร้างแบบตัดเย็บและตกแต่ง เลือกใช้วัสดุสิ่งทอ ใช้และบำรุงรักษาวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปฏิบัติงานพื้นฐาน การออกแบบ ตัดเย็บและตกแต่งเสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็กและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คิดคำนวณต้นทุนการผลิตและควบคุมคุณภาพเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ครูประจำแผนกวิชา

บุคลากรประจำแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

- ผู้ช่วยช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ผู้ช่วยช่างออกแบบเสื้อผ้า รับราชการ บริษัท
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย/พนักขาย (เกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย) พนักงานโรงแรม เช่น ห้องซักรีด ฝ่ายซ่อมแซมงานผ้า ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น เปิดร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
- ออกแบบเสื้อผ้า และอื่นๆ

การศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา

สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

Facebook แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ และผลงานนักเรียน

แฟชั่นและสิ่งทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
f t g m