Copyright 2022 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ภาพกิจกรรม

ระบบดูแลผู้เรียน RMS

(งานวิจัย) ใบสมัครการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไฟล์ pdf.
(งานวิจัย) ใบสมัครการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไฟล์ word.
(งานวิจัย) ใบสมัครการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ไฟล์ word.
(งานหลักสูตร) แบบฟอร์มการจัดทำประมวลรายวิชา (Course syllabus) 
(งานหลักสูตร) แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้/บูรณาการหลักพอเพียง/มุ่งสมรรถนะ/PLC 
(งานหลักสูตร) คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 
(งานหลักสูตร) แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน  
(งานหลักสูตร) แบบประเมินประมวลการสอน 
(งานหลักสูตร) แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
(งานหลักสูตร) แบบฟอร์มสรุปรายงานผลการตรวจ ประมวลการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ (สำหรับกรรมการตรวจ) 
(งานหลักสูตร) ขั้นตอนการขอยื่นใบเบิกค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงาน 
(งานหลักสูตร) แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงาน 
(งานหลักสูตร) ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าสอนพิเศษ/ค่าสอนเกินภาระงานสอนและเอกสารประกอบการยื่นขอเบิก 
(งานหลักสูตร) แบบคำร้องขอเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน (Summer) 
f t g m