Copyright 2024 - งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ๓๗๗ ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

             

 

 

เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

- เอกสารรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

 

เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

- โครงการศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
- โครงการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

 

เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

- กิจกรรมอบรมการเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่
- กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่ม ธุรกิจน้ำส้มสายชูลูกหนามแดง ณ สวนมะนาวโห่ลุงศิริ
- กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่ม Banana Flower ณ ร้านรินขนมไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
- กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่ม ธุรกิจซักอบรีด ณ โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ
- กิจกรรมศึกษาดูงานสำหรับผู้ประกอบการใหม่ กลุ่ม ดอกไม้ประดิษฐ์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อยุธยา

 

เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

- สรุปผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

                                  

          

f t g m